Qui som

Josep Cabra i Trunas President de la Junta del Cercle Bredenc, 11-2021

APUNTS de la  nostra HISTÒRIA  : 

10/19/2014

Presentem la nostra pàgina WEB amb una pinzellada que vol reflectir trets importants de la nostra història.

Fem esment del local can Cuera, que l’any 1899 ja era un Cafè, situat al carrer Nou nº 3 i, que per casualitats de la vida, a l’any 1945 s’hi va constituir el “Circulo Bredense”,  i a l’any 1984 es va comprar amb  el seu terreny, essent avui el nostre patrimoni.

Hi ha constància d’una inscripció en un segell que porta la llegenda “Sociedad Recreativa  LA UNION BREDENSE, Breda”. Sembla que aquest nom el portava una de les diferents societats que es van allotjar en aquest local. S’estima probable que aquesta associació fos  formada entre els anys 1899 i 1917 (1909 ?).

L’any 1917 portava el nom de “ CENTRO POPULAR BREDENSE “. El 1930 se’n deia “ CENTRE POPULAR “ i consta que tenia colla pròpia de Ball de Gitanes.

L’any 1933 i a semblança de l’altre societat “Ateneo …” desfilaren pel seu escenari grups de teatre local molt aplaudits i també s’hi feia cinema. Per la Festa Major s’aixecava un envelat al costat de la Bassa del Molí. S’anomenava  “ CENTRE POPULAR REPUBLICÀ FEDERAL DE BREDA “ nom que es va mantenir  fins l’entrada dels nacionals a Breda. Aleshores va ésser habilitat com a Prefectura Local del Movimiento, Auxilio Social, fins que van deixar el local,  habilitant-se des d’aleshores com a centre recreatiu.

L’any 1942 s’hi traslladà la societat  “Ateneo Cultural Bredense”, fins aleshores establerta a l’antic “Casino” o “Casino Bredense”.  Aquesta societat era la que ocupava el local públic més antic que  es coneix i fou fundada l’any 1884. Va acollir la “Societat Coral Bredense”,  “composta per més de 50 joves obrers que canten amb molt de gust i precisió” i que va durar fins el 1914. Més tard l’any 1925 va acollir també el “ Chor Art Bredench” , quina Senyera en el seu centre, hi consta brodat un preciós escut de Catalunya i al damunt la inscripció : “Chor Art Bredench i al peu 1912”. Es guarda actualment dins d’ una vitrina al Cercle Bredenc. La societat que regia el local del Casino va anar de mal borràs i el desembre del 1941 es va subhastar la finca i en fou comprador el Sr. Josep Castanyer i Aymà.

 

CERCLE  BREDENC

El 23 de gener del 1945 “reunidos los abajo firmantes como miembros de la comisión organitzadora del CIRCULO BREDENSE toman por unanimidad los siguientes acuerdos : Aprobar el Proyecto de Estatutos de la entidad  y elevarlos a la Autoridad Gubernativa para su aprobación”;  eren els Srs. Francisco Buxalleu Buhils, Sr. Juan Anfrons Auladell, Sr. Pedro Llorens Gili, Sr. Jaime Guilleumas Ribera, Sr. Juan Iglesias Bargit, Sr. Francisco Puig Clopés, Sr. Pedro Terradas Ginesta i el Sr. Santiago Miquel  Sitjes.  El 20 de febrer del 1945 foren presentats. Aquests documents i un Inventari del 5 de maig del 1942, són els més antics dels que tenim constància.

L’ 11 de juny del 1945, el Sr. Salvador Batlle Alcalde de Breda, va fer  arribar per escrit al Sr. President del Circulo Bredense, la resolució de l’aprovació de la proposta d’Estatuts per part del Sr. Gobernador Civil de la Província.

Des del 1958, és l’única societat local civil. Va conservar molts anys el fer ball, el teatre, el cinema fins que  va anar a un local  propi el 1967, i el grup de Ball de Gitanes.

A l’any 1966 va acordar-se cobrir la Pista amb unes despeses totals fins el 20 de gener del 1969,  de Ptes. 970.680’- Part de la inversió va ser sufragada amb una aportació voluntària dels socis l’any  1966 de Ptes. 306.900,-  i després amb aportacions anuals de la caixa de la Societat.

D’ençà ja no ha calgut instal·lar cap més envelat per la Festa Major.

El 21 de desembre del 1984, va comprar-se la propietat amb la situació d’aleshores,  als germans Doña Amelia i Don Mario Fábregas Torrents.

El 15 de juliol del 2000, va escripturar-se l’ampliació amb les modificacions i millores i va aprofitar-se per actualitzar l’Obra Nova i els seus valors: superfície total del solar 3.020 m/2, superfície construïda de planta baixa 1.296 m/2, superfície construïda de planta pis 425 m/2 i superfície de la resta del solar sense construir 1.724 m/2. Va fer-se amb l’ajuda d’una Hipoteca que viu avui els seus últims anys.

La societat CERCLE BREDENC i els seus ESTATUTS, són inscrits al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 87 i en data 11 de juny del 1987. Posteriorment, el 14 de juny del 2005, són inscrites al Registre de la Generalitat les modificacions dels nous ESTATUTS.

Deixem constància d’un parell dels seus articles :

Capítol I, article 2 : Els fins de l’Associació són procurar per tots els mitjans al seu abast, la realització d’actes culturals, artístics i recreatius per a una sana distracció i una millor convivència entre els seus associats.

A fi d’aconseguir els objectius establerts, s’organitzaran ballades, concerts, recitals, audicions de sardanes, festivals infantils, conferències de tipus cultural, representacions teatrals, biblioteca, així com qualsevol altre activitat similar a les esmentades que es creguin convenients, dins dels límits de les seves possibilitats i en benefici dels seus associats.

Per tal de realitzar les activitats esmentades o d’altres de semblant naturalesa, el Cercle Bredenc, disposa de Sala de Ball, Cafè-Bar i altres dependències.

En la realització d’aquestes activitats en queda exclòs tot ànim de lucre.

Capítol VIII, article 25 : Aquesta Associació en el moment de la modificació d’aquests Estatuts, té un patrimoni fundacional compost per les finques nº 227 i nº 1777, que són els llocs on estan ubicades les dependències de l’associació.

Documentació :  Arxiu propi del Cercle Bredenc  i  Bibliografia : Jaume Coll i Castanyer; Breda històrica i actual. Ajuntament de Breda. Editorial Montblanc, Granollers 1971.

BREDA, 15 de setembre del 2014.

Enllaç  Aprovaçió Junta:  9.10.1 aprovació proposta-Junta  Pdf

JUNTA ACTUAL:

President       Josep Cabra i Trunas
Vice- president 1er     Josep Buxalleu i Prat
Vice- president 2n 
Secretari    Josep Roca i Avellaneda
Sots-secretari    Pere Alsina Font
Sos-tresorer    Josep Rodà i Terrades
Vocal     María Mercè Becerra i Benitez
Vocal    Joan Navarro Torres
Vocal    Eduard Moreso i Lanero
Vocal    Antoni Montes i Triana
Vocal    Enric Riera i Muntaner
Vocal    Mariano Romero Tabuenca

antiga sala Cercle.0001