Que fem

Cercle Bredenc és una societat constituïda en la Vila de Breda des de l’any .1945….., els seus objectius associatius , són essencialment culturals , artístics i recreatius . Segons els seus estatuts: Capitol  I, article 2 : Els fins de l´Associació són procurar per tots els mitjans al seu abast, la realització d´actes culturals, artistics I recreatius per una sana distracció i una millor convivència entre els seus associats.

A fi d´aconseguir els objectius establers, s´organizaran ballades, concers, recitals, audicions de sardanes, festivals infantils, conferènciaes de tipo cultural, representacions teatrals, bibliotecaixa con qualsevol altre activitat similar a les esmentades que es creguin convenients, dins dels límits de les seves posibilitats i en benefici dels seus associats.

Per tal de realizar les activitats esmentades o d´altres de semblant  naturalesa, el Cercle Bredenc, disposa de la Sala de Ball, Café- Bar i altres dependències.

El la realització d´aquestes activitats en queda exclòs tot ànim de lucre.

El Cercle Bredenc té com a exponent artístic el grup teatral Nit i Dia, el seu elenc artístic es nodreix de la gent de Breda i rodalias, sent alhora un punt de trovada i de relació entre els ciutadans de totes les edats i condició de la vila de Breda ,el seu director és Joaquim Mayugo .

El Cercle Bredenc  esta associat amb la Federació d’Ateneus de Catalunya,  entitat que ens pot oferir suport .

El seu finançament i titularitat , és privativatiu dels socis comptant en aquest moment amb un nombre de 212 titulars. El Cercle Bredenc , també compta amb el suport de l’Ajuntament de Breda , amb una mútua col · laboració en els diferents actes que porten a terme.

Orgànicament esta dirigit per una Junta de govern elegida democràticament  en assemblea general anual de socis , seguint les normes dels seus

JActivitats  Any 2014:

img120   img140        img137   img136       Concert St Esteve    img156

Programacio al Cercle Bredenc per la temporada 2022